Certyfikat ISO 9001 – jakie wytyczne trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Wśród różnego rodzaju certyfikatów ISO najpopularniejszym standardem jest ISO 9001:2015. Pod pojęciem certyfikatu rozumie się na ogół pewne zaświadczenie wydawane w formie pisemnej, które potwierdza, że dany wyrób, proces lub usługa spełniają całkowicie określone normy lub przepisy prawne. Certyfikat ISO 9001 w swych zasadniczych założeniach odnosi się do systemów zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Do jego otrzymania niezbędne jest spełnienie wszystkich zawartych w normie wytycznych.

Jednostki odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów ISO 9001

Do wydawania certyfikatu ISO 9001 upoważnione są organizacje akredytowane do tego przez inną upoważnioną do tego jednostkę. Na terenie Polski wspomnianą jednostką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). To instytucja, która wydaje formalne potwierdzenia, że dana organizacja albo osoba posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania określonych zadań. Obecnie taką akredytację w Polsce posiada 31 organizacji. W tym Urząd Dozoru Technicznego.

Zalety posiadania certyfikatu ISO 9001

Dzięki certyfikatowi ISO organizacja może podnieść swój prestiż w oczach klientów, a także partnerów biznesowych. Certyfikacja sprzyja usprawnieniu systemów zarządzania jakością w firmie, a także wpływa na lepszy przepływ informacji i danych pomiędzy pracownikami oraz poszczególnymi działami organizacyjnymi. Na fakt posiadania certyfikatu ISO 9001 przez firmę zwracają również uwagę urzędy w procesie zamówień publicznych. Certyfikat ISO 9001 zwiększa szanse organizacji na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych.

Wdrożenie odpowiednich procedur certyfikacyjnych pozwala także na ograniczenie do niezbędnego minimum ilości firmowej dokumentacji. W dłuższej perspektywie czasowej ułatwia ono także pracownikom realizację obowiązków służbowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-9001.